تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱:۰۳
11

مجامع هفته آخر تیرماه / نهنگ‌ها به مجمع می‌روند!

سرچشمه – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی وبانک– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی بجهرم– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس کسرا- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی وامیر – مجمع […]سرچشمه – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وبانک– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بجهرم– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کسرا- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وامیر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وسین –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

غویتا– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

ولپارس – مجمع عمومی  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

سیتا– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کبافق – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

فخوز – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وپارس – مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

دلقما– جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

میهن – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

حفاری– مجمع عمومی فوق العاده تغییر سال مالی شرکت

تمحرکه – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

غنوش– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

ولکار – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

زمگسا- جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

تکشا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کوثر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فولاژ- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غشهداب– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

پاکشو- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وساپا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فتوسا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

آسیا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ونیرو- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

سلار – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

سکارون – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دزهراوی- جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وآفری – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

انرژی – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

دروز – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

خساپا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شرنگی – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شبریز – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کالا– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وکار- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه بانک با نمونه اساسنامه بانک مرکزی

زاگرس- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فزرین– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

حفارس – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بساما –  جمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

لازما – مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای هییت مدیره

زکشت – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شکبیر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

خودرو- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وخاور – مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

تفیرو – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کلوند – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غمهرا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کورز – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کحافظ– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

ونوین – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دکیمی-  مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای هییت مدیره

اپرداز – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خلنت – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

باران – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

لخانه- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 خاهن – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

سامان –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ولملت- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دابور – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شفارس –  مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کایزد– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کاسپین – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خبهمن – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فوکا- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وآرین – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شساخت – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بفجر- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

لکما – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

پشاهن- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

تابا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شاوان – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فسپا- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فولاد – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

شاروم – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شراز – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وسنا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بکابل – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کویر – مجمع عمومی فوق العاده اصلاح  اساسنامه

 

خپارس –  مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت

وحافظ –  مجمع عمومی فوق العاده اصلاح مواد اساسنامه

کیسون – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غزر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

خفناور –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

شستان – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

وتعاون – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

پدرخش–  مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سباقر–  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

کیمیا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

تبرک – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وپسا –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

فلوله –  مجمع عمومی فوق العاده اصلاح مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۸ اساسنامه.

 

 

بورس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

قچار –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

وسدید – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

شبندر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خپویش – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

وشمال – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

وسینا – مجمع عمومی فوق العاده تغییر مفاد ماده ۶۱ و ۶۲ اساسنامه مطابق با ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

غاذر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

 

 

وشهر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فنوال – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

خکمک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

غالبر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

آسیاتک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

وتوشه – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

ودی – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

زکوثر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

ولتجار – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کقزوی – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

شپاس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

 

 

 

 

 

حبندر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

 

شکام – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

منبع خبر «» است و اخبار فوتبال در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 5233 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09226987277  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه اخبار فوتبال مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید